ோKoda launches new 'Kushak' car in India

ோKoda launches new ‘Kushak’ car in India


ஸ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? நி஠± ௠?? வ஠© த௠?? ி஠© ௠?? ப௠?? திய â ???? à® ?? ௠?? ா஠?? ௠?? ???? à® ?? ா஠௠??: à® ?? ந௠?? தியாவில௠?? à® ?? ஠ிம௠?? à® ?? ம௠??

?? ஠?? ௠?? ய௠?? நாள௠??

22
° ௠??
2021
20:24

ஸ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? நி஠± ௠?? வ஠© ?? à® ?? ௠?? ா஠?? ௠?? à® ?? à® © ௠?? à® © ௠?? ம௠?? ப௠?? திய à® ?? ௠?? à® ?? ந௠?? ?? à® ?? ஠ிம௠?? à® ?? ம௠?? à® ?? ௠?? ய௠?? த௠?? ள௠?? ளத௠??.

à® ?? ந௠?? ?? வ௠?? à® ?? ?? ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ி à® ?? £ ௠?? à® ?? ௠?? ° ௠?? ?? ந஠?? ௠?? த௠?? ° à® ?? ஸ௠?? ய௠??? ? ா஠௠?? ° ிவில௠?? à® ?? ந௠?? ப௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ந௠?? ௠?? வ஠© ?? à® ?? ஠ிம௠?? à® ?? ம௠?? à® ?? ௠?? ய௠?? த௠?? ள௠?? ளத௠??. ஸ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ா à® ?? ௠?? ா஠?? ?? à® ?? ா஠௠?? à® ?? ந௠?? தியா 2.0 தி஠?? ௠?? à® ?? த௠?? ?? ி஠?? ௠?? à® ?? ப௠?? ப஠?? ௠?? à® ?? ம௠?? தல௠?? à® ?? ா஠ா஠?? ௠?? ம௠??. à® ?? ந௠?? த௠?? à® £ ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ஠௠?? à® ?? த௠?? தில௠?? த஠© த௠?? à® ?? ௠?? யல௠?? பா஠?? ௠?? à® ?? ள௠?? வல௠?? ப௠?? ப஠?? ௠?? த௠?? த௠?? ம௠?? ?? வ௠?? à® ?? ௠?? ஸ௠?? வா஠?? à® © ?? à® ?? ௠?? ழ௠?? மத௠?? த௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? ௠?? ந௠?? த ஸ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? à®? ? à® ?? ௠?? ?? ௠?? ± ௠?? வ஠© ம௠?? த஠© த௠?? ிப௠?? ப௠?? à® ?? ளி஠© ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ா஠° த௠?? ± ௠?? à® ?? ?? à® ?? ஠௠?? பில௠?? லிய஠© ௠?? ய௠?? ஠௠?? ?? ம௠?? தல௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? ய௠?? à® ?? த௠??.

à® ?? ந௠?? ப௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ந௠?? à® ?? ந௠?? த௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ?? à® ?? ஠௠?? ஠வ஠?? ௠?? யில௠?? à® ?? ம௠?? à® ?? ௠?? ய௠?? பி-à® ?? 0-à® ?? à® © ௠?? à® ?? à® © ௠?? à® © ௠?? ம௠?? தளத௠?? தில௠?? வ஠?? ிவம௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ப௠?? ப஠?? ௠?? à® ?? ௠?? ள௠?? ளத௠??. à® ?? த஠௠?? à® ?? ா஠© ம௠?? © ?? ?? à® ?? ௠?? © ௠?? ?? த௠?? வ஠?? ௠?? à® ?? à® ?? ள௠?? ளத௠??. ம௠?? தல௠?? à® ?? ௠?? ா஠?? ௠?? à® ?? ா஠௠?? à® ?? ௠?? ?? ?? ௠?? ப஠© ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? ௠?? à® ?? த௠??. à® ?? ந௠?? à® ?? ௠?? ம௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ாலி஠?? ௠?? ஹ஠© ி à® ?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? ௠?? ± ௠?? ம௠?? à® ?? ௠?? ௠?? à® © ா஠?? ௠?? ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ளில௠?? வ௠?? ளிவ஠௠?? à® ?? த௠??.

ப௠?? திய à® ?? ௠?? ா஠?? ?? à® ?? ா஠ி஠© ௠?? வ௠?? ளிப௠?? ப௠?? ± த௠?? ± ௠?? © த௠?? à® ?? ந௠?? வா஠?? ி஠?? ௠?? à® ?? ௠?? ௠?? à® ?? ளி஠© ௠?? ௠?? ப௠?? பத௠?? தி஠௠?? à® ?? ௠?? À¯ ?? ஠௠?? வ஠?? ிவம௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ப௠?? ப஠?? ௠?? à® ?? ௠?? ள௠?? ளத௠??. à® ?? ந௠?? ப௠?? திய à® ?? ஸ௠?? ய௠?? À® ?? ில௠?? à® ?? ி஠ந௠?? த à® ?? வ௠?? à® £ ௠?? à® ??? ? à® ?? ிளிய஠஠© ௠?? ஸ௠??, ப௠?? ° ?? à® ?? ௠?? à® ?? à® à® à® ?? ௠?? à® ?? ள௠??, à® ?? à® ?? ௠?? ?? ா஠௠?? ± ௠?? à® ?? ா஠© ப௠?? à®? ? à® ?? வ஠?? தி, à® ?? ல௠?? à® ?? à® ?? த௠?? ¯ ?? ந௠?? à® ?? ௠?? பத௠?? திலா஠©? ? ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ள௠??, ஸ௠?? ௠?? à® ??? ? லி஠?? ௠?? ?? ௠?? த௠?? ழில௠?? ந௠?? à® ?? ௠?? பம௠??, 6 à® ?? À¯ ?? ப௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ள௠??, ஹில௠?? -ஹ௠?? ல௠?? à® ?? ௠?? à® ?? à® © ௠?? à® ?? ௠?? à® ° ௠?? ல௠??, à® ?? ய஠° ௠?? ° ௠?? மா஠© ி஠?? ௠?? à® ?? ° ௠??, ?? à® ?? ௠?? à® ?? à® ?? à® © ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? ம௠?? ப௠?? ல௠??, ப௠?? ° ௠?? à® ?? ௠?? à® ??? ? வ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ப௠?? திய à® ?? ?? வ஠?? தி, à® ?? à® ?? ௠?? à® ?? ஠௠?? à® ?? ௠?? ௠?? ல௠?? ப௠?? à® © ல௠??, à® ?? திநவ௠?? à® © à® ?? à® © ௠?? ®ªà¯ ?? à® ?? ௠?? ய௠?? ம௠?? ௠?? à® ?? ௠?? வ஠?? தி à® ?? à® ?? à® ?? ± ப௠??? ? à® ?? à® ?? ௠?? à® ?? ள௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? ௠?? à® ?? ௠?? ள௠?? ளத௠??. à® ?? ௠?? ா஠?? ௠?? à® ?? ா஠௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? மி஠?? வ௠?? ?? à® ?? à® ?? ௠?? திவாய௠?? ந௠?? த 2 ப௠?? à® ?? ௠?? ஠௠?? ?? à® ?? à® © ௠?? à® ?? ி஠© ௠?? à® ?? ள௠?? ப௠?? ஸ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? நி஠± ௠?? வ஠© ?? பய஠© ௠?? ப஠?? ௠?? த௠?? த௠?? à® ?? ¯ ??. ம௠?? ம௠?? ப஠?? ௠?? த௠?? தப௠?? ப஠?? ௠?? ?? à® ?? ி஠?? ஸ௠?? à® ?? à® ?? à® © ௠?? à® ?? ி஠© ௠?? à® ?? © ?? à® ?? à® ?? ௠?? வ௠வ௠?? ளிப௠?? பா஠?? ா஠© ?? 85 à® ?? ில௠?? ?? ௠?? ம௠?? தல௠?? 110 à® ?? ில௠?? வா஠?? ௠?? à® ?? ா஠?? à® ?? ள௠?? ளத௠??. à® ?? ந௠?? à® ?? à® © ௠?? à® ?? © ?? à® ?? ள௠?? à® ?? ௠?? ௠?? ஠௠?? ப௠?? ப௠?? à® ± த௠?? ௠?? à® ?? ௠?? மா஠?? ௠?? à® ?? ஠௠?? ப஠?? ௠?? த௠?? பி஠?? ?? 6 த௠?? ழில௠?? ந௠?? à® ?? ௠?? பத௠?? ?? ி஠?? ௠?? à® ?? ப௠?? ப஠?? ௠?? à® ?? ௠?? ள௠?? ள஠©. à® ?? ந௠?? à® ?? ௠?? 6 ஸ௠?? ப௠?? à® ?? ௠?? ம௠?? à® © ௠?? ?? à® ?? ிய஠௠?? ௠?? ± ௠?? ம௠?? à® ?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ிய஠௠?? த௠?? ழில௠?? ந௠?? à® ?? ௠?? பத௠?? த௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? ௠?? à® ?? ௠?? ள௠?? ளத௠??.

à® ?? த௠?? à® ?? ௠?? ித௠?? த௠?? ஸ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ா à® ?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? ௠?? வ஠© த௠?? © ?? தல௠?? ம௠?? à® ?? ௠?? ?? à® ?? தி஠?? ா஠தாமஸ௠?? · ௠?? à® ?? ௠?? ± ௠?? à® ?? ௠?? யில௠??, à® ?? ல஠?? ?? ° த௠?? திலா஠© à® ?? ± ந௠?? ¯ ?? à® ?? ௠?? à® ?? ா à® ?? ௠?? ா஠?? ?? à® ?? ா஠௠?? à® ?? ஠ிம௠?? à® ?? த௠?? த௠?? à® ?? à® © ?? à® ?? à® ?? ௠?? à® ?? ளி஠© ௠?? நவ௠?? à® © விளம௠?? பி஠஠?? ௠??? ? ா஠த௠?? ?? à® ?? ந௠?? à® ?? ந௠?? த௠?? யில௠?? த௠?? வ஠?? ௠?? à® ?? à® ?? ள௠?? ள௠?? ம௠??. நா஠?? ௠?? à® ?? ள௠?? à® ?? à® ?? ௠?? à® ?? ள௠?? ப௠?? திய மா஠?? ?? à® ?? ா஠ி஠© ௠?? வ௠?? ஠௠?? à® ± ி஠?? ° மா஠© ?? வ஠??? ? à® ?? த௠?? ?? à® ?? வ஠© ம௠?? à® ?? ௠?? ல௠?? த௠?? த௠?? à® ?? ௠?? ம௠??. à® ?? ந௠?? © ௠?? ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? à® à® © ?? நா஠© ௠?? à® ?? தி஠?? à® ?? ளவில௠?? நம௠?? ப௠?? à® ?? ௠?? à® © ??. à® ?? ந௠?? ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ிய௠?? நா஠?? ௠?? à® ?? ள௠?? à® ?? à® ?? ௠?? à® ?? ள௠?? ஸ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ம஠௠௠?? ± ௠?? ?? வ௠?? à® ?? ௠?? ஸ௠?? வா஠?? à® © ?? ௠?? வ஠© à® ?? ௠?? à® ?? ளில௠?? பய஠© ௠?? ப஠?? ௠?? த௠?? த௠?? வ௠?? ம௠?? à® ?? à® © ௠?? ௠?? த௠?? ஠ிவித௠?? ௠??. ஸ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ா à® ?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? வ௠?? à® ?? ௠?? ஸ௠?? வா஠?? à® © ?? à® ?? ந௠?? ௠?? வ஠© த௠?? ¤à®¿à® © ௠?? ° ௠?? ?? à® ?? ய஠?? ௠?? à® ?? ௠?? à® © ஠௠?? à® ?? ௠?? ௠?? தாப௠?? ப௠?? ப஠ாய௠?? ப௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? யில௠??, ஸ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? à® ?? ஸ௠?? ய௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? ¯ ?? பத௠?? © ௠?? à® ?? ம௠?? பத௠?? வா஠வா஠© à® ?? ?? த à® ?? ௠?? à® ?? ி஠ந௠?? த வ஠?? ிவம௠?? ப௠?? ப௠?? , நி஠?? ஠௠?? à® à® ?? ௠?? யல௠?? à® © ௠??, à® ?? ± ந௠?? த஠ம௠??, à® ?? À®¨à¯ ?? பாத௠?? à® ?? ாப௠?? ப௠?? à® ?? ள௠?? ளி஠?? ௠?? à® ?? à® ?? ஠ாளமா஠© à® ?? ப௠?? ப௠?? à® ?? ம௠?? à® ?? à® ?? ௠?? à® ?? ள௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? ௠?? à® ?? ௠?? ள௠?? ளத௠??. à® ?? ந௠?? தியா 2.0 தி஠?? ௠?? à® ?? த௠?? ?? à® ?? ம௠?? à® ?? ௠?? ய௠?? பி-à® ?? 0-à® ?? à® © ௠?? à® ?? à® © ௠?? à® © ௠?? ம௠?? தளத௠?? தில௠?? வ஠?? ிவம௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ப௠?? ப஠?? ௠?? à® ?? ம௠?? தல௠?? à® ?? ா஠௠?? ஸ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ா à® ?? ௠?? ா஠?? ?? à® ?? ா஠௠?? à® ?? à® ?? ௠?? ம௠??. ஸ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ா à® ?? ௠?? ா஠?? ?? à® ?? ா஠௠?? ம௠?? லம௠??, ?? ௠?? த௠?? à® ?? ?? ய௠?? வி஠?? ள௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ா஠© வள஠?? ந௠?? த௠?? ° ௠?? ?? த௠?? வ௠?? ய௠?? த௠?? ப௠?? ஠௠?? த௠?? த௠஠?? ௠?? ய௠?? ® ?? ௠?? à® ?? ள௠?? ° ா஠?? à® ?? ள௠?? ள௠?? ம௠?? à® ?? à® © ௠?? ௠?? à® ?? வ஠௠?? த௠?? ஠ிவித௠?? ௠??.



The News Gloryhttps://thenewsglory.com/
The News Glory is one of the best news providers in India, we bring you stories on world news, India News, Business, Politics, Technology, Gadgets, Finance and Entertainment. Follow us for special features.