Cash frauds are on the rise, beware!

Cash frauds are on the rise, beware!


?? ஠?? ௠?? ய௠?? நாள௠??

21
° ௠??
2021
23:46

ப௠?? த௠?? ம௠?? யா஠©, ¯ ?? à® ?? à® ?? ி஠?? ள௠?? தமிழ஠?? ம௠?? ம௠?? ழ௠?? த௠?? ம௠?? ந஠?? ௠?? ப௠?? ± ௠?? ௠?? ௠?? à® ?? ி஠© ௠?? à® ©. ம஠?? ௠?? à® ?? ள௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? ய௠?? ய௠?? ம௠??, ப௠?? ா஠?? ௠?? ?? ய௠?? ம௠?? பய஠© ௠?? ப஠?? ௠?? த௠?? தி஠?? ௠?? à® ??? ? ஠௠?? à® ?? ௠??, à® ?? ம௠?? பி ந௠?? à® ?? ௠?? ?? ௠?? ம௠?? ௠௠?? வ஠© à® ?? ௠?? à® ?? ள௠?? ம௠??, த஠© ° ௠?? à® ?? ள௠?? ம௠?? ப௠?? ° ௠?? à® ?? à® ?? ள௠?? ள஠© ஠௠??.

à® ?? ம௠?? பத௠?? தில௠??, à® ?? ௠?? வா஠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? ப௠?? பி஠?? ௠?? à® ?? ௠??. à® ?? ௠?? லத௠?? த௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ° ° ஠௠??. à® ?? ஠௠?? ல஠?? ௠?? ?? ° ௠?? ?? ம௠?? தல௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? ய௠?? தால௠??, ?? நா஠© ௠?? à® ?? ம௠?? ° ௠?? ?? வ஠?? ௠?? à® ??. 36வத௠?? ?? ம௠?? தல௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? த௠?? த௠?? à® ?? ?? ம௠?? ழ௠?? ம௠?? யா஠?? த௠?? ௠?? ம௠?? பிவி஠?? ௠?? ம௠??. ம௠?? தல௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? ய௠?? à® ?? à® © ௠?? ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ° ௠??, à® ?? ந௠?? ௠?? வ஠© த௠?? © ?? ப௠?? ய஠௠?? ய௠?? ம௠?? à® ?? ௠?? à® © ௠?? à® © ா஠௠??.

° ௠?? ?? â ???? à® ?? à® ± ௠?? ப஠© ??

à® ?? à® © à® ?? ௠?? ?? ௠?? à® ?? à® ?? ௠?? à® ?? ியம௠?? தா஠?? ௠?? à® ?? வில௠?? ல௠??. ப௠?? த௠?? ?? த௠?? ஠௠?? வ஠?? ௠?? à® ?? ி஠?? ள௠??, à® ?? ௠௠?? à® ?? ௠?? © ௠?? ஠௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? 5.5 à® ?? தவ௠?? வ஠?? ௠?? à® ?? ௠?? À¯ ?? à® ?? ௠??, ?? à® ?? ௠?? à® ?? ால௠?? à® ?? ழ௠?? ம௠?? ப௠?? த௠??, ?? ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? 4,000 ° ௠??? à® ?? ஠௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠??, 48 à® ?? தவ௠?? வ஠?? ௠?? à® ??? à® ?? ப௠?? ப஠?? à® ?? ாத௠?? தியம௠??? வா஠?? à® ?? ௠?? த௠?? ஠ிவித௠?? த â ???? வ௠?? ப௠?? à® ?? ¯ ?? à® ?? ௠?? â ???? à® ?? ில௠?? ப௠?? ய௠?? ?? ௠?? த௠?? தால௠??, à® ?? ௠?? ௠?? ?? த ப஠?? ௠?? à® ?? ம௠?? தல௠?? à® ?? ௠??, 25 ல஠?? ௠?? ?? ம௠??, 50 ®²à® ?? ௠?? à® ?? ம௠?? ° ௠?? ?? à® ?? à® © ௠?? ± ௠??, à® ?? ௠?? ந௠?? தத௠??. â ???? à® ?? à® © ௠?? à® ?? à® ?? ி஠° ௠?? à® ??? ? ௠??, ௠?? à® ?? ௠?? ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? â ???? à® ?? ?? ம௠?? தல௠?? à® ?? ௠?? à® ?? à® © ௠?? ± ௠??, à® ?? ஠ாளமா஠© ???? à® ° ௠?? ல௠?? â ???? வி஠?? ௠?? à® ?? த௠?? à® ?? ந௠?? வல௠?? த௠?? தளம௠??. à® ?? ¯ ?? à® £ ௠?? à® ± ௠?? ° ௠??, ல஠?? ௠?? à® ?? ?? ௠?? பாய௠??, à® ?? ந௠?? நி஠௠?? © த௠?? தில௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ிய௠?? ள௠?? ள஠© ஠௠??.

ம௠?? தலில௠?? நா஠© ௠?? à® ?? ௠?? ?? த௠?? மாத஠?? ௠?? à® ?? ள௠?? வ஠?? ௠?? à® ?? வந௠?? தத௠??. à® ?? த஠© ௠?? à® à® ?? ௠??, à® ?? ா஠?? ௠?? ல௠?? à® ?? ?? â ???? பவ௠?? à® © ௠?? ?? â ???? à® ?? à® ?? ி஠© ௠?? à® ± à® © à® ?? à® © ௠?? à® ± ா஠௠??, ?? ந௠?? வா஠?? à® ?? ௠??. â ???? பவ௠?? à® © ௠?? ?? â ???? à® ?? à® ?? வில௠?? ல௠?? à® ?? à® © ௠?? ால௠?? தா஠© ௠??, à® ?? à® ?? ௠?? à® ?? ° ியப௠?? ப஠?? ௠?? à® ?? ?? à® ?? à® ° ௠?? ப௠?? ப௠?? à® © ௠??. à® ?? à® © ௠?? à® © ?? ° ௠?? வா஠?? à® ?? ௠?? à® ?? ழ௠?? த௠?? ௠??. à® ?? வ஠௠??, ° ௠?? ப௠?? ப௠?? à® ° ௠?? ப஠?? ௠?? à® ?? த௠?? த௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? ௠?? ந௠?? ௠??. ம௠?? தலில௠?? வ௠?? ஠௠?? ?? 2,250 ° ௠?? ?? ம௠?? தல௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? ய௠?? தால௠?? ப௠?? த௠?? ம௠??, 5 à® ?? £ ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ல௠??, 25 ல஠?? ௠?? ?? ?? ° ௠?? ?? ௠?? ம௠?? ப ௠?? ?? à® ?? à® © ௠?? ௠?? ௠?? தி஠?? ௠?? à® ?? த௠?? த௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? ல௠?? லி, à® ?? வ஠° ௠?? à® ?? ள௠?? à® ??? ? ய வல௠?? த௠?? ம௠?? à® ??? ? ய௠?? ம௠?? à® ?? ௠?? © ௠?? à® © ா஠௠??. à® ?? த௠??, à® ?? à® ©? ? à® © ௠?? ?? ம஠?? ா à® ?? à® ?? ௠?? à® ?? ியத௠?? த௠?? ?? தந௠?? ??.

à® ?? த௠?? à® ?? ௠?? à® ?? வ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? ௠?? ப௠?? ப஠?? த௠?? தில௠?? ௠?? த௠?? தத௠?? ப௠?? ல, à® ?? ந௠?? வல௠?? த௠??? ? ம௠?? விதவிதமா஠© â ???? ஸ௠?? à® ?? ௠??? ? â ???? à® ?? ள௠?? à® ?? ?? à® ?? ௠?? à® © ௠?? © த௠??. à® ?? à® © ௠?? à® © ?? ௠?? à® ?? ம௠??. à® ?? ல௠??. à® ?? ம௠??., தி஠?? ௠?? à® ?? ம௠??, à® ?? ௠?? ?? ள௠?? ???? à® ?? ி஠?? ி஠?? ௠?? à® ?? ல௠?? பாயி஠© ௠?? à® ?? ௠?? ஸ௠?? â ???? à® ?? à® © ௠?? ௠?? ௠?? ப௠?? த௠?? ம௠?? யா஠© à® ?? ± ௠?? ப஠© ௠?? ¯à¯ ?? த௠?? ி஠?? ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? à® ?? வி஠?? ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ஠௠௠?? ந௠?? த஠© ஠௠??. à® ?? ந௠?? ?? தி஠?? ௠?? à® ?? த௠?? தி஠© ால௠??, வ௠?? ®³à®¿à®¨à®¾à® ?? ௠?? à® ?? ில௠?? ௠?? ல௠?? லாம௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? ஸ௠?? வ஠஠௠?? à® ?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ி஠© ௠?? ® © ஠௠?? à® ?? à® © ௠?? ± ௠??, பல௠?? ா஠© ?? à® ?? ஠௠?? ப஠© ௠?? à® ?? ள௠?? ப௠?? à® ?? ௠?? à® ?? வி஠?? ௠?? à® ?? ° ௠??? ? தத௠??. வழ஠?? ௠?? à® ?? ம௠?? ப௠?? ல௠??, ® ?? தில௠?? ?? à® ?? யி஠஠?? ௠?? à® ?? à® à® ?? ௠?? à® ?? ா஠©? ? ஠௠?? ம௠?? தல௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? ய௠?? ° ௠?? ந௠?? த஠© ஠௠??.

஠?? ி஠?? ௠?? ஠?? ல௠??

à® ?? த௠?? ?? à® ?? ௠?? ப௠?? ௠?? ம௠?? à® ?? à® ?? ி, à® ?? ௠?? ௠௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? ய௠?? தியில௠?? ௠?? à® ?? த௠??. à® ?? த௠?? வ௠?? ம௠?? ௠?? மா஠© வ஠஠?? ௠?? ல௠?? த௠?? ® ?? ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ியவ஠° ௠?? à® ?? ள௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ¯ ??, à® ?? ?? ௠?? à® ?? த௠??. à® ?? தில௠??, à® ?? ௠?? ிப௠?? பி஠?? ௠?? ?? த௠?? à® ?? ௠??, à® ?? à® ?? ௠?? à® ?? ள௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ?? வ஠° ௠?? மா஠© வ஠â ???? ஠௠?? ப஠£ ௠?? à® ?? ௠?? â ???? à® ?? à® ?? à® ?? à® © ௠?? ப௠?? ப ந஠?? வ஠?? ி஠?? ௠?? à® ?? ?? ம௠?? ௠?? à® ?? ௠?? ள௠?? ளப௠?? ப஠?? ௠?? à® ?? ?? ௠?? à® ?? த௠??. à® ?? த஠௠?? à® ?? ௠??, ?? ௠?? ழ௠?? à® ?? ௠?? ிப௠?? பி஠?? ௠?? à® ?? ௠?? ள௠?? à® ?? ௠?? ப௠?? ப௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? ள௠?? ந௠?? ழ௠?? ந௠?? த௠??, ° ௠?? ௠?? à® ?? ?? ப௠?? à® ± ௠?? வத஠± ௠?? à® ?? ா஠© வி஠௠?? à® £ ®ªà¯ ?? பத௠?? ?? ப௠?? ஠௠?? த௠?? தி à® ?? ௠?? ய௠?? யவ௠?? ?? à® ?? à® ©, த௠?? ிவி஠?? ௠?? à® ?? ப௠?? ப஠?? ௠?? à® ?? த௠??.

à® ?? த௠?? à® ?? ஠௠௠?? ம௠?? தா஠© ?? à® ?? à® © ௠?? ௠?? நம௠?? பி, ௠?? à® ?? ி஠?? ௠?? à® ?? லில௠?? மா஠?? ௠?? à® ?? ி஠?? ௠?? à® ?? ௠?? £ ௠?? à® ??? ? à® ?? ஠௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ி஠© ௠?? ± à® © ஠௠??. à® ?? ஠௠?? à® ?? à® ?? ௠?? à® ?? த௠?? தில௠??, ௠?? ¾à® © வ஠ித௠?? த௠?? à® ± ௠?? யி஠© ஠௠??, ?? ௠?? à® ?? ?? à® ?? த௠?? ப௠?? à® © ௠?? ± à® ?? ந௠?? த à® ?? ௠?? À¯ ?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? ய௠?? திய௠?? ய௠?? ?? à® ?? à® © ௠?? ப௠?? ப௠?? வதில௠?? ல௠?? à® ?? à® © ௠?? ௠??, விள஠?? ௠?? à® ?? ம௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? வ௠?? à® £ ௠?? à® ?? À® ?? ளவ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? à® ?? ிவி஠?? ௠?? à® ?? த௠??. à® ?? © ௠?? © ?? ௠?? à® © ௠?? ௠?? த௠?? ஠௠?? à® ?? ஠௠௠?? வ஠° ௠??, ° பலமா஠© à® ?? ¯ ?? ப௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? ௠?? வ஠© த௠?? © ?? ப௠?? ய஠௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? ல௠?? லி஠?? ௠?? à® ?? ௠?? ௠?? à® ?? ௠?? வந௠?? தா஠௠??.

ம௠?? தல௠?? ஠?? ௠?? ஠?? ௠?? ம௠?? ா஠?? ??

ம௠?? à® ?? ௠?? à® ?? à® ?? ௠?? à® ?? த௠?? தா஠© ?? ம௠?? ய஠௠?? à® ?? ி à® ?? ௠?? ய௠?? à® ?? ° ௠?? à® ?? à® © ௠?? ௠?? நி஠© ௠?? த௠?? தால௠??, à® ?? ாப௠?? ப௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ில௠?? ய௠??, à® ?? ௠?? à® ?? ம௠??. à® ?? ல௠??. à® ?? ம௠??., தி஠?? ௠?? à® ?? த௠?? த௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? ல௠?? லி à® ?? à® ?? த௠?? தி஠© ா஠??. à® ?? த௠?? வி஠??, à® ?? ந௠?? த஠?? ௠?? à® ?? ாப௠?? ப௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? நி஠± ௠?? வ஠© த௠?? தில௠??, à® ?? ல௠?? À® ?? ௠?? பதவி஠?? ௠?? à® ?? ௠?? நா஠© ௠?? ம௠?? à® © ௠?? à® © ௠?? ம௠?? à® ?? ிய௠?? ?? à® ?? à® © ௠?? ௠??, à® ?? à® ?? ௠?? à® ?? ா஠?? ௠?? à® ?? ி஠© ா஠௠??. நா஠© ௠?? à® ?? ம௠?? à® ?? ௠?? à® ?? மா஠?? à® ?? ௠?? à® ?? ித௠?? த௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? ௠?? à® ?? ௠?? © ௠??.

ப௠?? ஠௠?? த௠?? த௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ம௠?? ம௠??, வ௠?? ல௠?? ¾à®¯à¯ ?? ப௠?? பி஠© ௠?? ம௠?? ய௠?? ம௠?? ப௠?? ஠௠?? à® ?? ௠?? ம௠?? à® ?? ால஠?? à® ?? ௠?? à® ?? த௠?? தில௠??, à® ?? ?? ப௠?? à® © ௠?? ம௠?? à® ?? à® ?? ி஠?? ?? à® ?? ய஠௠?? ?? à® ?? à® © ௠?? பத௠??, ° லா஠௠௠?? நம஠?? ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? ல௠?? ல௠?? ம௠?? பா஠?? ??. வ஠?? ௠?? à® ?? ி஠?? ள௠?? à® ?? ௠?? ௠?? ந௠?? த வ஠?? ௠?? à® ?? ி à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? ம௠?? ப௠?? த௠??, à® ?? ?? வ஠?? ௠?? à® ?? ி஠?? ௠?? à® ?? ௠?? ம௠??, ௠?? த௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? ம௠?? à® ?? à® ?? ௠?? ப௠?? ப஠?? ௠?? à® ?? ௠??, à® ?? ?? பாவி஠?? ள௠??, ம௠?? à® ?? à® ?? ிப௠?? ப௠?? ஠௠?? வழி஠?? ளி஠?? ம௠?? மா஠?? ௠?? à® ?? ி஠?? ௠?? à® ?? ௠?? ள௠?? à® ?? ® © ௠?? à® © ஠௠??. பி஠© ௠?? à® © ஠௠??, ம௠?? தல௠?? à® ?? ௠??? ? ௠?? ம௠?? à® ?? ?? à® ?? ஠௠௠?? ப஠?? ௠?? à® ?? ௠?? வி஠?? ௠?? ??.

à® ?? ந௠?? த஠?? ௠?? à® ?? ால஠?? à® ?? ௠?? à® ?? ம௠?? à® ?? à® © ௠?? ± ில௠?? ல௠??, à® ?? ப௠?? ப௠?? ?? ம௠?? தல௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? ய௠?? தால௠?? ம௠??, à® ?? ௠?? விதிய௠?? ப௠?? பி஠© ௠?? ப஠௠?? à® ± ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ள௠??; ப௠?? à® ?? ௠?? ம௠?? ம௠?? தல௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? ம௠?? à® ?? ?? à® ?? ௠?? ப஠?? ௠?? à® ?? ௠?? வி஠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ாத௠??. ப௠?? ஠லாபத௠?? த௠?? à® ?? ௠?? à® ??? ? à® ?? à® ?? ௠?? ப௠?? ப஠?? ௠?? à® ?? ௠??, ப௠?? ° À® ?? ழப௠?? பில௠?? à® ?? ி஠?? ௠?? à® ?? ி஠?? ௠?? à® ?? ௠?? ள௠?? ளாத௠?? ° ௠?? à® ?? ள௠??. ம௠?? à® ?? à® ?? ி஠?? ளில௠?? à® ?? ி஠?? ௠?? à® ?? ி஠?? ௠?? à® ?? ௠?? ள௠?? ?? à® ?? ஠௠௠?? à® ?? ௠?? à® ??, © ௠?? ° ௠?? ?? · ய஠?? ௠?? à® ?? ளில௠?? à® ?? ஠ா஠?? à® ?? ஠௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ள௠??:

1à® ?? தி஠?? வ஠?? ௠?? à® ?? à® ?? à® © ௠?? ால௠?? நம௠?? பாத௠?? ௠?? à® ?? ள௠??. à® ?? à® ?? ௠?? த௠?? à® à® ?? à® ?? £ ௠?? à® ??? ? à® ?? ள௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠??, ?? தி஠?? வ஠?? ௠?? à® ?? ி஠?? ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ாத௠?? ?? à® ?? ல௠?? ??

2வ஠?? ௠?? à® ?? ி஠?? ள௠??, வ஠?? ௠?? à® ?? ²à¯ ?? லாத ௠?? வ஠© à® ?? ௠?? ® ?? ள௠?? °, வ௠?? ௠?? ° ௠?? à® ?? த௠?? த஠?? ௠?? ம௠?? தல௠?? à® ?? ௠?? ® ?? ௠?? ?? தி஠?? ௠?? à® ?? à® ?? ௠?? à® ?? ள௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? à® © ௠?? à® © ால௠?? ம௠??, à® ?? ° ௠??. ப஠¿.À® ??., À® ?? à® © ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠??? ? ி஠± à® à® ?? à® © ௠?? ௠?? ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ள௠??. த஠?? ௠?? தியா஠© நிதி à® ?? ??? ? à® ?? ி஠?? ?? வி஠?? ா஠ித௠?? த௠??, à® ?? ௠?? à® ?? ள௠?? à® ?? ஠௠?? திப௠?? ப஠?? ௠?? த௠?? தி஠?? ?? à® ?? ௠?? ள௠?? ள௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ள௠??

3ம௠?? தல௠?? à® ?? ௠?? à® ?? à® © ௠?? பத௠??, ந௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ளா஠?? ?? ௠?? à® ?? ௠?? ய௠?? யவ௠?? £ ௠?? à® ?? ியத௠??. ° ௠?? à® ?? à® ?? ௠?? à® ?? ளி஠?? ம௠?? வந௠?? த௠?? à® ?? ல௠?? à® ?? à® © ?? à® ?? ௠?? ல௠?? à® ?? ி஠± ா஠௠?? à® ?? ள௠?? à® ?? à® © ௠?? ால௠??, à® ?? த௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ந௠?? த௠?? à® ?? à® ?? ௠?? à® ?? ஠௠?? à® ?? ௠?? ௠?? à® ?? ௠?? ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ள௠??, ?? பில௠?? ல௠??. à® ?? ?? à® ?? à® ?? ௠?? à® ?? ள௠?? ம௠??. à® ?? à® ?? ௠?? à® ?? ள௠?? à® ?? ழ௠?? ப௠?? பி஠© ?? பல஠© ௠??. à® ?? த௠?? பத௠?? தி஠ப௠?? ப஠?? ௠?? த௠??? ? ௠?? à® ?? ௠?? ள௠?? வத௠??, à® ?? à® ?? ௠?? à® ?? ?? à® ?? ௠?? ?? தா஠© ௠?? à® ?? ஠௠?? à® ?? ௠?? à® ?? த௠??, à® ?? ா஠??? ? à® ?? த௠??!

஠?? ஠௠??. வ௠?? ஠?? ௠?? ஠?? ஠?? ௠?? ஠௠??

[email protected]

9841053881The News Gloryhttps://thenewsglory.com/
The News Glory is one of the best news providers in India, we bring you stories on world news, India News, Business, Politics, Technology, Gadgets, Finance and Entertainment. Follow us for special features.