Retail has returned to the pre-Corona level

Retail has returned to the pre-Corona level


à® ?? ௠?? ௠?? à® © ாவ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? ம௠?? ந௠?? த௠?? ய நில௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ?? ௠?? ம௠?? பியத௠?? à® ?? ில௠?? ௠?? ± ௠?? ப஠© ௠??

?? ஠?? ௠?? ய௠?? நாள௠??

17
° ௠??
2021
20:36

ப௠?? த௠?? à® ?? ில௠?? லி: à® ?? à® ?? ந௠?? பிப௠?? ஠ியில௠??, நா஠?? ௠?? ?? ி஠© ௠?? à® ?? ில௠?? ௠?? வி஠± ௠?? ப஠© ௠??, à® ?? ௠?? ௠?? à® © ாவ௠?? ?? ௠?? à® ?? ?? ம௠?? ந௠?? த௠?? ய à® ?? ால஠?? à® ?? ௠?? ?? வி஠± ௠?? ப஠© ௠?? யில௠??, 93 à® ?? தவ௠?? ¤à®¤à¯ ?? த௠?? à® ?? à® ?? ௠?? à® ?? ° ௠?? ப௠?? பதா஠??, à® ?? ய௠?? ி஠?? ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? à® © ௠?? ௠?? த௠?? ஠ிவித௠?? ?? à® ?? ள௠?? ளத௠??.

à® ?? ந௠?? à® ?? ில௠?? ௠?? ௠?? ப஠© ௠?? ௠?? à® ?? ள௠?? à® ?? à® ?? ௠?? à® ?? த௠?? தி஠© ?? à® ?? ஠ி஠?? ௠?? à® ?? ௠?? யில௠?? ம௠?? ல௠?? ?? த௠?? ஠ிவி஠?? ௠?? à® ?? ப௠?? ப஠?? ௠?? à® ?? ?? ள௠?? ளதாவத௠??: à® ?? à® ?? ந௠?? ?? à® ° வ஠ியில௠??, ?? ில௠?? ௠?? ± ௠?? ப஠© ௠?? à® ?? தி஠?? ித௠?? த௠?? ள௠?? ளத௠??. à® ?? ௠?? ± ிப௠?? பா஠??, ந௠?? à® ?? ° ௠?? ¯ ?? ஠௠?? à® ?? ாத஠© à® ?? ௠?? ?? ள௠?? ிவில௠?? ம௠??, த௠?? ° à® ?? ௠?? வ௠?? à® ?? ஠வ஠?? à® ?? ௠?? à® ?? ளில௠?? ம௠?? ± ௠?? ப஠© ௠?? à® ?? தி஠?? ித௠?? த௠?? ள௠?? ளத௠??. à® ?? ி஠?? ள௠??, à® ?? à®´à® ?? ௠?? à® ?? ® © ப௠?? ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ள௠??, © À¯ ?? à® ?? ஠௠௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ப௠?? à® ° ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ள௠??, விள௠?? யா஠?? ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ாத஠© à® ?? ௠?? à® ?? ள௠??, மளி஠?? ௠?? ப௠?? ஠௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ள௠?? à® ?? à® ?? ௠?? à® ± ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ா஠© ®¿à® ± ௠?? ப஠© ௠??, ?? à® ?? ° ௠?? ந௠??? ? à® ?? வ௠?? வ௠?? ௠?? மாதம௠?? ம௠??, ?? à® ?? ித௠?? À¯ ?? à® ?? ௠?? à® ?? ிய௠?? à® ?? à® ?? ௠?? à® ?? வ஠௠௠?? à® ?? ி஠© ௠?? à® à® ©.

த௠?? ஠௠?? à® ?? ௠?? ௠?? à® ± ௠?? ?? வ஠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? மாநில஠?? ௠?? à® ?? ள௠?? à® ?? தி஠?? ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ிய௠?? à® ?? ா஠?? ௠?? à® ?? ி வ஠° ௠?? à® ?? ி஠© ௠?? à® © .à® ?? ௠?? ௠?? à® © ாவ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? பி஠© ௠?? à® © ஠௠??, ± ௠?? ப஠© ௠?? À¯ ௠?? à® ?? ள௠??, à® ?? ம௠?? à® ?? à® ?? à® ?? à® ?? à® ?? ௠?? à® ?? ள௠?? à® ?? ள௠?? ளி஠?? ௠?? à® ?? ௠?? ௠?? ?? ?? பய஠© ௠?? ப஠?? ௠?? த௠?? தி, à® ?? ி஠?? à® ?? ௠?? à® ?? ல௠?? வ஠?? ிவிலா஠© à® ?? £ ௠?? à® ?? ௠?? ம௠?? ௠?? à® ?? ள௠?? ய௠?? ம௠?? ம௠?? ஠௠?? à® ?? ௠?? ள௠?? வ௠?? à® £ ௠?? à® ?? À®¨à®¿à®²à¯ ?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? வந௠?? தி஠௠௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ± ா஠௠௠?? ® ?? ??. வா஠?? ி஠?? ௠?? à® ?? ௠?? யாள஠௠?? à® ?? à® © ௠?? ம஠© நில௠?? à® ?? ௠?? ?? ௠?? à® ?? ஠௠௠?? ப, த஠?? ௠?? à® ?? ள௠?? ய௠?? ம௠?? ௠?? ± ி஠?? ௠?? à® ?? ௠?? ள௠?? ள வ௠?? £ ௠?? à® ?? ?? à® ?? ஠௠?? ப஠?? ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ± த௠??. à® ?? வ௠?? ௠?? à® ?? ஠ி஠?? ௠?? à® ?? ௠?? யில௠?? த௠?? ஠ிவி஠?? ௠?? à® ?? ப௠?? ப஠?? ௠?? à® ?? ௠?? ள௠?? ளத௠??.The News Gloryhttps://thenewsglory.com/
The News Glory is one of the best news providers in India, we bring you stories on world news, India News, Business, Politics, Technology, Gadgets, Finance and Entertainment. Follow us for special features.